Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Με ιδιαίτερη ευθύνη αναλαμβάνουμε τη διδακτική προσέγγιση στη σημαντικότερη τάξη υποδομής σε όλα τα μαθήματα.
Όλες οι έννοιες θεμελιώνονται αυστηρότερα καθώς το Γυμνάσιο διατηρεί μεγάλη απόσταση από τη νέα πραγματικότητα. Καταλυτικός είναι ο ρόλος της εκπαιδευτικής μας ομάδας στην:

  • Οργάνωση και κατανόηση βασικών εννοιών
  • Εμπέδωση μεθοδολογίας κάτω από το πρίσμα κριτικής οπτικής
  • Διαμόρφωση θετικής ψυχολογίας σε συνάρτηση με την επιτυχημένη σχολική επίδοση

Η ισχυροποίηση των μαθητών σ’ αυτή την εκπαιδευτική φάση κρίνεται καθοριστική για την εξέλιξη στο μέλλον τους.

Log in