ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Βασικές Αρχές του Νέου Συστήματος Πρόσβασης:

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις του υπουργείου παιδείας, αλλάζει ο τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2014, δηλαδή για όσους μαθητές φοιτήσουν το 2011-12 στην Α' Λυκείου και τους νεώτερους. Οι βασικοί άξονες του νέου συστήματος πρόσβασης είναι οι εξής:

1. Βασικό κριτήριο για την πρόσβαση θα είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις οι οποίες θα διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο.

2. Η εισαγωγή θα εξακολουθήσει να γίνεται σε τμήματα. Τα τμήματα θα ανήκουν σε σχολές που θα προκύψουν με βάση το νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε σχολή θα περιλαμβάνει διαφορετικά τμήματα (προγράμματα σπουδών) σε συγγενή αντικείμενα.

3. Θα υπάρχει ένας κατάλογος μαθημάτων, στα οποία θα εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για κάθε τμήμα ή ομάδες ομοειδών ή συγγενών, από άποψη επιστημονικού αντικειμένου, τμημάτων θα απαιτείται εξέταση σε 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

4. Τα τμήματα/ομάδες τμημάτων θα ορίζουν τη βαρύτητα (συντελεστές στάθμισης) του κάθε μαθήματος, ώστε να υπολογίζονται τα μόρια του κάθε υποψηφίου για το τμήμα/ομάδα τμημάτων. Είναι πιθανό, ο κάθε μαθητής να πετυχαίνει διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε τμήμα, ανάλογα με την επίδοσή του και σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας που έχει ορίσει το κάθε τμήμα για το μάθημα.

5. Στα μόρια πρόσβασης του κάθε μαθητή θα συνυπολογίζονται, σε μικρό ποσοστό, οι βαθμοί του στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου (δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο τρόπος υπολογισμού των βαθμών αυτών).

6. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε περισσότερες, της μιας, ομάδες τμημάτων, πιθανότατα θα πρέπει να εξεταστεί σε περισσότερα των 4 μαθημάτων.

7. Σε περίπτωση που σε μια σχολή υπάρχουν περισσότερα το ενός τμήματα, η σχολή μπορεί να αποφασίσει ότι στο πρώτο έτος θα υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τα τμήματά της. Στο 2ο έτος, ο φοιτητής θα εντάσσεται στο τμήμα (πρόγραμμα σπουδών) στο οποίο έχει εισαχθεί μέσω των πανελλαδικών.

Log in