Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α’ Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας και λειτουργεί ως τάξη - «γέφυρα» ανάμεσα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και εισάγεται για πρώτη φορά η ερευνητική εργασία (συνθετική εργασία ή project) ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών.
Η ερευνητική εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Αξιολογείται αυτόνομα και ο βαθμός του μαθητή προσμετράται ισότιμα με τους βαθμούς των υπολοίπων μαθημάτων. Η αξιολόγηση συνεκτιμά τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών. Στόχος είναι μια ουσιαστική μετακίνηση από τον έντονα ατομικιστικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα της εργασίας των μαθητών σε αυτή της ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας. Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα της ερευνητικής εργασίας με την οποία θέλουν να ασχοληθούν με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και κλίσεις τους.
Στην Α΄ Λυκείου διδάσκονται 8 μαθήματα (12 εάν συμπεριλάβουμε τα επιμέρους μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Φυσικών Επιστημών) συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής εργασίας, με μείωση του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας από 34 σε 32.
Ως ενιαία μαθήματα διδάσκονται:

  1. Τα τρία μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
  2. Τα τρία μαθήματα των Φυσικών Επιστημών: Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

Log in