ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Στο Νέο Λύκειο οι μαθητές παρακολουθούν μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιλογής από ό,τι σήμερα (αυξάνεται ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής από τρία σε επτά συμπεριλαμβανομένης και της ερευνητικής εργασίας).
Σήμερα προσφέρονται προς επιλογή 5 μαθήματα στην Α’ Λυκείου, 14 στη Β’ Λυκείου και 18 στη Γ’ Λυκείου. Τα μαθήματα αυτά όμως στην πράξη περιορίζονται σε 2-3 για κάθε τάξη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για κάποια μαθήματα, μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού μαθητών για να διαμορφωθούν τμήματα και ελλείψεων καθηγητών σε διάφορα μαθήματα στις περισσότερες περιοχές.
Στις Β’ και Γ’ Λυκείου στους μαθητές θα παρέχεται εντός του κυρίως προγράμματος του σχολείου και ανάμεσα στα μαθήματα επιλογής, η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εμβάθυνσης με βάση τις ανάγκες τους για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Σημειώνεται βεβαίως ότι ο κάθε μαθητής θα μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι 2 μαθήματα επιλογής σε κάθε τάξη και ότι στα μαθήματα επιλογής, εκτός από τα μαθήματα εμβάθυνσης, συμπεριλαμβάνονται οι ξένες γλώσσες, τα Θρησκευτικά και άλλα μαθήματα.
Μειώνεται ο αριθμός μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας ανά τάξη:

  1. Στην Α’ Λυκείου ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται από 16 σε 8 συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής εργασίας. Σημειώνεται βεβαίως ότι τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Φυσικών Επιστημών συναποτελούνται από 3 μαθήματα το καθένα, επομένως τα μαθήματα ουσιαστικά είναι 12. Ο συνολικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας μειώνεται από 34 σε 32.
  2. Στην Β’ Λυκείου οι κατευθύνσεις περιορίζονται από τρεις (Θεωρητική - Θετική - Τεχνολογική ) σε δύο (Α και Β). Ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται από 17 σε 12 με μείωση του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας από 34 ή 35 σε 33.
  3. Στην Γ’ Λυκείου οι κατευθύνσεις γίνονται τρεις (Α, Β και ΑΒ). Ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται από 16 σε 10. Εδώ όμως έχουμε αύξηση του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας από 31 σε 35.

Log in